Δεκ 27

ΟΙ ΚΙΝΔΎΝΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΆΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΆΤΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΖΩΉΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥΣ ΑΒΒΆΔΕΣ ΤΗΣ ΕΡΉΜΟΥ ΑΠΌ PAVMARIA

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΒΒΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥτου πατρός Δαμιανού ΖαφείρηΣήμερα ο άνθρωπος έχει μάθει πολύ εύκολα να κατακρίνει τον πλησίον του και ευρίσκει πολύ χρόνο για κακολογία και συκοφαντία χωρίς να ερευνά τον εαυτό του για να γνωρίσει τις αδυναμίες και τα πάθη του. Μέσα στα πατερικά και ασκητικά κείμενα που είναι εμποτισμένα με τη σοφία των μεγάλων γερόντων φαίνεται πόσο μεγάλο αμάρτημα είναι η κατάκριση. Ως βαθείς γνώστες της ανθρώπινης ψυχής γνωρίζουν τα αίτια και τα αποτελέσματα αυτής Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 27

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΒΒΑΔΩΝ ΜΟΝΗΣ ΧΟΖΕΒΑ

Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια Πηγή πρό τελικῶν διορθώσεων: π. Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος – www.nektarios.gr Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, τὸ Κύριε Εἰσάκουσον, μεθ’ ὅ τὸ Θεὸς Κύριοw  καὶ τὸ ἑξῆς Τροπάριοn. Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. Ἐν τοῖς ἐσχάτοις τοῖς καιροῖς ἐν σπηλαίῳ, Ὁσιομάρτυρες Χριστοῦ Χοζεβῖται, ὑπερφυὼς εὑρέθησαν ὑμῶν τὰ σπετά, λείψανα ἐκβλύζοντα ὀχετοὺς ἰαμάτων, τοῖς πιστῶς θεόφρονες προσπελάζουσι ταῦτα, καὶ τοῖς ὑμῶν τιμῶσιν εὐλαβῶς, στεῤῥοὺς ἀγῶνας καὶ θεῖα παλαίσματα. Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Οὐ σιωπήσομέν Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 27

ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ

  ΜΕΓΕΘΙΟΣ Είπεν ο αββάς Μεγέθιος: " Στην αρχή συναντιόμασταν μεταξύ μας και συζητούσαμε για την οφέλεια μας οικοδομώντας ο ένας τον άλλο, γινόμασταν παρέες - παρέες που ανέβαιναν στον ουρανό. Τώρα όμως μαζευόμαστε και μιλώντας ο ένας εναντίον του άλλου πέφτουμε χαμηλά". ΜΩΣΗΣ Ο Μωσής αυτός, από τον καιρό που έγινε μοναχός ψωμί στο στόμα του δεν έβαλε, ενώ άλλοι έτρωγαν. Γιατί οι ντόπιοι μεταφέροντας από την Αίγυπτο σιτάρι, πωλούσαν λίγους άρτους στους μοναχούς παίρνοντας για πληρωμή το εργόχειρο τους και καρπούς από τα φοινικόδεντρα. Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 27

ΟΙ ΑΣΚΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΟΙ ΑΣΚΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ Ὁ Ἀβ­βᾶς Ἰ­σα­άκ ὁ Σῦ­ρος ὑ­πῆρ­ξε μέ­γας ἀ­σκη­τι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Ἐ­πί­σκο­πος Νι­νευΐ καί Ἅ­γιος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας. (Ἡ μνή­μη του ἑ­ορ­τά­ζε­ται στίς 28 Σε­πτεμ­βρί­ου). Ἀφ᾿ ὅ­του τά Ἀ­σκη­τι­κά του ἔρ­γα με­τα­φρά­στη­καν τόν Θ΄ αἰ­ῶ­να στήν Ἑλ­λη­νι­κή ἀ­πό το­ύς Σαβ­βα­ΐ­τες Ἀβ­βάδες Πα­τρί­κιο καί Ἀ­βρά­μιο κα­τέ­λα­βαν τήν κο­ρυ­φή τῆς ἀ­σκη­τι­κῆς καί νη­πτι­κῆς γραμ­μα­το­λο­γί­ας καί ἀ­να­γι­νώ­σκον­ται ἀ­πλή­στως ἀ­πό λα­ϊ­κούς­, μο­να­χο­ύς Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 27

ΒΊΟΣ ΚΑΙ ΈΡΓΑ ΤΟΥ ΑΒΒΆ ΙΣΑΆΚ ΤΟΥ ΣΎΡΟΥ

Βίος και έργα του αββά Ισαάκ του Σύρου Βίος καί ἔργα τοῦ ἀββᾶ ᾿Ισαάκ τοῦ Σύρου του Τάτση Ιωάννη, ΘεολόγουὉ συριακῆς καταγωγῆς ἀββᾶς ᾿ Ισαάκ, γεννήθηκε στό Bet Κatraye τό σημερινό Katar στόν Περσικό κόλπο, ἐνῶ κατ΄ ἄλλους γενέτειρά του ἦταν ἡ πόλη Νινευί, κοντά στή Μοσούλη τῆς Μεσοποταμίας. Δέν εἶναι γνωστή ἡ ἀκριβής χρονολογία τῆς γέννησής του. Ἡ μέχρι σήμερα ἔρευνα τοποθετεῖ τή ζωή καί τή δράση του στόν 7ο αἰώνα στηριζόμενη κυρίως στίς πληροφορίες πού ὑπάρχουν σχετικά μέ τή χειροτονία του σέ ἐπίσκοπο. Δέν εἶναι ἐπίσης γνωστό ποιοί ἦταν Διαβάστε Περισσότερα [...]