Ιούν 28

Πᾶσα παράβασις καί παρακοή ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας» Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου

Αἱ γυναῖκες δέν εἶναι ἄξιαι οὐδέ εἰς τήν αὐλήν τῶν ἱερῶν Ναῶν νά πατοῦν, ὄχι νά βλέπουν μέ ἄσεμνον ἀμφίεσι, μέ πονηρούς καί ἀκάθαρτους ὀφθαλμούς, μέ νοῦν, ψυχήν καί καρδίαν ρυπαρά τό φοβερόν καί εἰς αὐτούς τούς Ἀγγέλους Μυστήριον. Ἀλλίμονον ποῦ καταντήσαμε! Ἀλλά καί ποῦ θά καταντήσωμε!… Ἀλλοίμονον εἰς τόν κόσμον, διότι ἐμιάνθη ἡ γῆ ἀπό τάς κακίας καί ἁμαρτίας τῶν κατοικούντων εἰς αὐτήν. Ὁ Κύριος νά μᾶς σκεπάσῃ ἀπό τάς πονηρίας τοῦ πονηροῦ μας αἰῶνος καί ἀξιώση ἅπαντας, διά τῆς εἰλικρινοῦς μετανοίας καί ἐξομολογήσεως, Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιούν 28

«Γιά τό ἄσεμνο ντύσιμο καί τήν ἀποστασία» Ἅγίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου 14 Οκτωβρίου 2015

Ἅγίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου Ἡ ἄσεμνη ἐνδυμασία τῶν γυναικῶν εἶναι ἀνάρμοστη καί ἐνάντια στίς Ἀποστολικές καί Πατερικές Παραδόσεις. Οἱ περισσότερες ἀπό τῆς γυναῖκες ἔχουν τρελαθεῖ. Ἔχουν ἀποβάλλει τήν σεμνότητα, τήν ντροπή, τήν συστολή καί γυμνώθηκαν, ἔγιναν ἀναίσχυντες, καί ὄχι μόνο στούς δρόμους καί τίς πλατεῖες περπατοῦν γιά νά ἐπιδείξουν γυμνές τίς σάρκες τους καί τά βαμμένα τους χείλη, μάτια, βλέφαρα, πρόσωπο καί νύχια, γιά νά δελεάσουν τούς ἄνδρες, ἀλλά εἰσέρχονται χωρίς φόβο καί στούς ἱερούς Ναούς, ὄχι βέβαια γιά Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιούν 28

ΡΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ – ΖΕΡΒΑΚΟΣ

 


Η υπερηφάνεια είναι η ρίζα και αιτία όλων των αμαρτιών, όλων των κακών, όλων των αιρέσεων, των συμφορών και των θλίψεων, και περισσότερο από όλες τις συμφορές και δυστυχίες είναι η στέρηση της χάριτος του Θεού.
Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος

Home

Share Button
Ιούν 28

«Οἱ πειρασμοί εἶναι ἀναγκαῖοι», μέρος ι΄ΖΕΡΒΑΚΟΣ

  Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων καί ἡμερολόγιο τοῦ 2007 Ἁγίου Φιλοθέου Ζερβάκου, 1980 Ὁ διάβολος ἀπό μόνος του δέν ἔχει ἐξουσία νά πειράζει κανέναν ἄνθρωπο. Ὁ Θεός τοῦ δίνει κάποια ἐξουσία γιά τρεῖς λόγους: Πρῶτος, γιά νά δοκιμάζονται οἱ ἄνθρωποι ἄν πραγματικά καί ἀληθινά πιστεύουν καί ἀγαποῦν τό Θεό. Ἔτσι δοκιμάστηκαν ὁ Ἰώβ, οἱ Προφῆτες, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Μάρτυρες καί σχεδόν ὅλοι οἱ Ἅγιοι. Δεύτερος, γιά νά γίνουν ἄξιοι, μέ τόν τρόπο πού ἀναφέραμε προηγουμένως, καί νά στεφανωθοῦν μέ τά ἄφθαρτα στεφάνια, πού δέ μαραίνονται, τῆς Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιούν 28

Σύγχρονοι Γέροντες γιά τόν Παπισμό – Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος

    Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος: «Ἐὰν ὁ Πάπας θέλη ἕνωσιν, νὰ ἀναγνωρίση καὶ ὁμολογήση ὅλας τὰς πλάνας, αἱρέσεις καὶ καινοτομίας τὰς ὁποίας ἔκαμον, ἀπ’ ἀρχῆς οἱ κατὰ καιροὺς Πάπαι, ἀποσχισθέντες ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, νὰ μετανοήση, νὰ κλαύση πικρῶς, νὰ ταπεινωθῆ καὶ τότε εἶναι δεκτός. (http://www. impantokratoros. gr/C140A962. el. aspx) Από το περιοδικό «Άγιον Όρος – Διαχρονική μαρτυρία στους αγώνες υπέρ της Πίστεως», Έκδοση Αγιορειτών Πατέρων, Άγιον Όρος 2014. http://thriskeftika.blogspot.gr/2015/02/blog-post_2.html Διαβάστε Περισσότερα [...]