Ιαν 12

Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος: αναμνήσεις… ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΝ ΚΑΙ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΝ

  Τους εγνώρισα και τους δύο καλώς και συνεδέθην μετ' αυτών διά του συνδέσμου της κατά Χριστόν αγάπης. Τους εγνώρισα κατά τα έτη 1905 – 1907, υπηρετών εις τας τάξεις του στρατού. Εγνώρισα πρώτον τον αείμνηστον Αλέξανδρον Παπαδιαμάντην, τον οποίον παρηκολούθουν τακτικώς ψάλλοντα εις τον δεξιόν χορόν κατά τας ολονυκτίας, αι οποίαι εγίνοντο εις το εκκλησάκι του προφήτου Ελισαιέ πλησίον του Παλαιού Στρατώνος. Κατόπιν εκεί εγνώρισα και τον Αλέξανδρον Μωραϊτίδην, όστις έψαλλε αριστερά. Έψαλον δε και οι δύο μετά πολλής συνέσεως, προσοχής, φόβου και Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 12

Γέρων Φιλόθεος προς νέο ΠνευματικόΣυμβουλαί του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου εις νέον πνευματικόν

Συμβουλαί του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου εις νέον πνευματικόν Εν Πάρω τη 5/2/1976 ...Εφ' όσον δεν υπάρχει πνευματικός, π. Παύλε, και ο Σεβασμιότατος σε προτείνη, να δεχθής. Να εφοδιασθής με τα αναγκαία βιβλία πού γράφουν διά την εξομολόγησιν, το Εξομολογητάριον του Αγίου Νικόδημου, το Πηδάλιον και άλλα βιβλία τα όποια θα τα έχης ως ο­δηγούς.... Το έργον του Πνευματικού είναι βαρύ, αλλ' εάν το δεχθής προθύμως, διά να ωφελήσης ψυχάς, να προσεύ­χεσαι και παρακαλής τόν Θεόν νά σου κάμη ελαφρόν το έργον αυτό. Να μη παύσης δε να ζητής οδηγίας από τον Σεβασμιώτατον Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 12

Προς τους φιλοπόλεμους άρχοντας των εθνών…Aρχιμανδρίτου ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΠΟΛΕΜΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ* Ακούσατε φιλοπόλεμοι Βασιλείς και Άρχοντες των Εθνών και σύνετε! Ο Παντοκράτωρ Θεός και ποιητής του παντός σας κατέστησε Βασιλείς, Άρχοντας και Κυβερνήτας των ε­θνών και λαών, και οι άνθρωποι σας ενεπιστεύθησαν την διακυβέρνησίν των, να κυβερνάτε τους υπηκόους σας εν δικαιοσύνη και αληθεία και ως πατέρες φιλό­στοργοι και κυβερνήται άριστοι, να προνοήτε και να φροντίζητε περί της ευημερίας, ευτυχίας και σωτηρίας των λαών σας. Διατί λησμονήτε τον προορισμόν σας; Α­κούσατε και σύνετε! Εκατοντάδας χιλιάδων Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 12

Για Δασκάλους! του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου

  Για Δασκάλους! Φύτεψα μέσα τους την πίστη και το φόβο του Θεού του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου Στις καρδιές των μαθητών μου, λέει ο Γέροντας, με την ηθική διδασκαλία και τα κατηχητικά μαθήματα, και με τη βοήθεια της Θείας Χάρης, κατόρθωσα και φύτεψα την πίστη και τον φόβο του Θεού, ώστε έδιναν την εντύπωση ότι τα παιδιά εκείνα δεν ήταν παιδιά, αλλά άγγελοι Θεού! Για δυόμισι χρόνια που υπηρέτησα στο σχολείο αυτό, ένας μαθητής στον άλλο δεν είπε σκληρό λόγο, αλλά και στα σπίτια τους και στο δρόμο και όπου πήγαιναν, φέρονταν με σεμνότητα, Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 12

Αχαριστία Του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου

  Όταν σας πικραίνουν οί ευεργετηθέντες Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός ευεργέτησε την ανθρωπότητα, και ιδιαιτέρως τους συμπατριώτες του Ιουδάιους, με ποικίλες και πολύτροπες ευεργεσίες. Όμως έλαβε ως αμοιβή από τους ευεργετηθέντες ονειδισμούς, εμπτυσμούς, κολαφισμούς, μαστιγώσεις, καταφρονήσεις΄ δέχτηκε στο κεφάλι του ένα στεφάνι πλεγμένο με αγκάθια, ποτίστηκε ξίδι και χολή και στο τέλος καταδικάστηκε με το σταυρικό θάνατο, το θάνατο της πιο μεγάλης ντροπής. Αλλά και στους Μαθητές του λίγο πρίν από το σταυρικό του θάνατο είπε: Άν καταδίωξαν Διαβάστε Περισσότερα [...]