Νοέ 24

Τήρηση του νου

  Τήρηση του νου Τήρηση του νου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή       Το πάν στον μοναχό είναι η τήρησι του νου. Από εκεί γίνονται όλα. Γι' αυτό και επιβάλλεται ο μοναχός να έχη αυστηρή προσήλωσι, τήρησι και στροφή προς τον νου του. Να τονελέγχη, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα τα καλά και από εκεί μπαίνει φραγμός όλων των κακών. Ηχρήσικαιπαράχρησιτων νοημάτων, γεννά όλα τα υπόλοιπα. Εάν κάποιος κάνη καλή κρίσι των νοημάτων, οπωσδήποτε θα κάνη και καλή χρήσι των πραγμάτων αλλοιώς θα συμβαίνη το αντίθετο.   Γι' αυτό να στρέψετε όλο σας το ενδιαφέρο Διαβάστε Περισσότερα [...]
Νοέ 24

Ο καθαρισμός της καρδιάς

  Ο καθαρισμός της καρδιάς καθαρισμός της καρδίας γέροντος ιωσήφ του ησυχαστή    Τοκέντροτης ζωής μας είναι η απασχόλησί μας με τον πνευματικό νόμο. Αυτός είναι και ο λόγος πού αρνηθήκαμε τον κόσμο και εγκαταλείψαμε τον οικογενειακό βίο, ο οποίοςδενείναι αμαρτωλός. Τον εγκαταλείψαμε, επειδή θελήσαμε να εκφράσωμε με ένα ιδιαίτερο τρόπο την αγάπη μας προς τον Θεό, τηρούντες έτσι με ακρίβεια την πρώτη εντολή. Κληθέντες από τον Θεό, ακολουθήσαμε την φωνή Του για να εφαρμόσωμε αυτή την εντολή. Και για να εύρωμε τον κατάλληλο χρόνο, τοναπερίσπαστομάλλον, Διαβάστε Περισσότερα [...]
Νοέ 24

Έλεγχος λογισμών και φυλακή αισθήσεων

  Έλεγχος λογισμών και φυλακή αισθήσεων Έλεγχος λογισμών και φυλακή αισθήσεων (Μνήμη Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου) γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή    Σήμερα πανηγυρίζει ένας εκ των γιγάντων της μοναστικής μας πολιτείας, ο Μέγας Σάββας, που εδώ στο Άγιο Όρος δεν είναι και τόσο πολύ γνωστός. Αυτός ο μεγάλος φωστήρας, είναι για μας η μεγαλύτερη παρηγοριά. Στο πρόσωπό του ευρίσκαμε τους κεντρικότερους παράγοντες της μοναχικής μας ιδιότητας. Μερικούς από αυτούς θα αναφέρωμε. Εξεκίνησε μικρό παιδί αγαπήσας εξ ολοκλήρου τον Θεό. Εφήρμοσε το προφητικό,Μακάριος Διαβάστε Περισσότερα [...]
Νοέ 24

Το θείον Πυρ

Το θείον Πυρ Το θείον Πυρ το θείον πυρ (Μνήμη Αγίου Ιγνατίου τον θεοφόρου) γέροντος ιωσήφ του ησυχαστή Το μοναδικό έπιπλο του αγίου!      Με την είσοδο των προεορτίων των Χριστουγέννων, έχομε και την μνήμη του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιγνατίου του Θεοφόρου, ενός εκ των Αποστολικών Πατέρων. Και ενθυμήθηκα μία περικοπή από τους λόγους του Κυρίου μας, πού αρμόζει στην αυριανή εορτή. Μη νομίσητε ότι ήλθον, είπε κάποτε ο Ιησούς μας, βαλείν ειρήνην επί την γην ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην αλλά μάχαιραν (Ματθ. 10, 34). Και αφού είπε τους τρόπους της διαιρέσεως Διαβάστε Περισσότερα [...]
Νοέ 24

Το ταπεινό φρόνημα

  Το ταπεινό φρόνημα Το κελλί του αγίου το ταπεινό φρόνημα (Μνήμη Αγίου Ιωάννου τον Σιναΐτου)   γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή      Ο σήμερον εορταζόμενος Φωστήρ,κορυφαίοςΠατέρας της μοναστικής μας ιδιότητος,Ιωάννης ο Σιναΐτης, είχε ως εξαίρετο αρετή - εκτός των άλλων πού επλούτιζαν και επροίκιζαν την μακαριά ψυχή του - τηνταπεινοφροσύνη. Κατά την κούρα του εις μοναχό, ένας εκ των πνευματοφόρων Πατέρων, ελθών εις έκστασι, είπε στον Γέροντα του Μαρτύριο. «Βαβαί, Αββά Μαρτύριε, οίδας ότι σήμερον ηγούμενον του Σινά εκούρευσας;» Μέσα στην Διαβάστε Περισσότερα [...]