Δεκ 26

Ο άσαρκος Λόγος Ελοχίμ ο Πατέρας, άγγελος Γιαχβέ ο Υιός π. Ι. Ρωμανίδης

  Πηγή: "Εμπειρική Δογματική τής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας κατά τις προφορικές παραδόσεις τού π. Ι. Ρωμανίδη" Τόμος Β΄. Τού σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου και αγ. Βλασίου Ιεροθέου.   Ο Θεός, όταν εμφανίζεται, είναι ο Γιαχβέ, ο Κύριος της Δόξης, ο Άγγελος της Δόξης στην καιομένη Βάτο, ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος κλπ. Αυτός είναι ο Γιαχβέ εμφανιζόμενος στους ανθρώπους. Και ο κεκρυμμένος Θεός είναι ο Ελοχίμ.   Επειδή οι αποκαλύψεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι αποκαλύψεις του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, ασάρκως, και, επειδή ο Λόγος Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 26

Γνώση Θεού – Θεολογία Το “αυτοπτικό όμμα” τών Θεουμένων π. Ι. Ρωμανίδης

Πηγή: "Εμπειρική Δογματική τής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας κατά τις προφορικές παραδόσεις τού π. Ι. Ρωμανίδη" Τόμος Β΄. Τού σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου και αγ. Βλασίου Ιεροθέου.   Εφ' όσον ο Θεός αποκαλύπτεται στον θεούμενο και εκείνος μετέχει στην δόξα Του, αυτό σημαίνει ότι η γνώση του Θεού είναι πνευματική, γνώση της καρδιάς και όχι γνώση της λογικής. Πρόκειται για γνώση που συνδέεται με την θέωση του ανθρώπου, και στην πραγματικότητα είναι γνώση υπέρ την ανθρώπινη γνώση. Η γνώση του Θεού αποκτάται με τον νου και την καρδιά. Η λογική είναι ανίκανη Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 26

Είναι ο Χριστός Υιός τού Πατρός ή τής “θέλησης” τού Πατρός; Περί τής διαφοράς τών: ‘θέλων και θέληση’, ‘γεννών και γέννηση’, ‘λέγων και λόγος’ Αγίου Μαξίμου τού Ομολογητού

Πηγή: Μαξίμου τού Ομολογητού "Περί Διαφόρων Αποριών" "Προς Ιωάννην Αρχιεπίσκοπον Κυζίκου". ΕΠΕ Τόμος 14Δ. Σελ. 356-361. Κείμενο Μετάφραση Περί τής διαφοράς τών: ‘θέλων και θέληση’, ‘γεννών και γέννηση’, ‘λέγων και λόγος’ πγ΄ Εκ τού αυτού λόγου εις το «Αλλ' έτερον, οίμαι, θέλων και θέλησις, γεννών και γέννησις, λέγων και λόγος, ει μη μεθύομεν· τα μεν ο κινούμενος, τα δε οίον η κίνησις. Ούκουν θελήσεως το θεληθέν, ουδέ το γεννηθεν γεννήσεως (ουδέ γαρ έπεται πάντως), ου δε το ακουσθέν εκφωνήσεως, αλλά τού θέλοντος και τού γεννώντος και τού λέγοντος. Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 26

Αποκάλυψη και εμπειρία Οι Θεούμενοι έχουν εμπειρία τού Θεού και όχι “περί Θεού” π. Ι. Ρωμανίδης

  Πηγή: "Εμπειρική Δογματική τής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας κατά τις προφορικές παραδόσεις του π. Ιωάννου Ρωμανίδη". Τόμος Α'   Όταν κάνουμε λόγο για πνευματική εμπειρία, εννοούμε την αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό Του και ο άνθρωπος-θεούμενος αποκτά την γνώση του Θεού και γίνεται διδάσκαλος στην Εκκλησία. «Η εμπειρία της Θεώσεως σημαίνει αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος». Κατά την αποκάλυψη ο άνθρωπος βλέπει την δόξα του Θεού και γνωρίζει, όπως είδαμε προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει καμία ομοιότητα μεταξύ Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 26

Η ιστορία τού Δόγματος από τής εποχής τών Απολογητών μέχρι του 318 μ.Χ. Μέρος Δεύτερον Τού Ανδρέα Θεοδώρου Τακτικού Καθηγητού τού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γ΄ Κεφάλαιο Η θεολογία των Aντιγνωστικών Πατέρων   α) Η θεολογία του Ειρηναίου, Επισκόπου Λουγδούνων και Μάρτυρος 3. Η θεία περί τον άνθρωπον οικονομία: Η εν Χριστώ Ιησού ανακεφαλαίωσις του ανθρώπου και του σύμπαντος Τον πεπτωκότα άνθρωπον ουδεμία δύναμις ηδύνατο να ανασύρη εκ του βαράθρου της πτώσεως και να αποκαταστήση αυτόν εις την αρχέγονον προπτωτικήν του κατάστασιν.   Το έργον της ανορθώσεως του παραβάτου ήτο έργον αποκλειστικόν της απείρου αγαθότητος και δυνάμεως του Θεού, ο οποίος ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν Διαβάστε Περισσότερα [...]