Ιούν 28

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΟΜΕΝΗ-ΖΕΡΒΑΚΟΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για φιλοθεοσ ζερβακοσΗ κ. Γιακουμίνα Κοντού το 1962 προσεβλήθη από ακάθαρτο πνεύμα κατόπιν βλασφημίας που εδέχθη από μία συγγενή της. Η κατάστασή της ήταν απελπιστική. Ο σύζυγός της αδυνατούσε να την δαμάσει. Για να την πάει στους γιατρούς έπρεπε να τον βοηθήσουν χειροδύναμοι άνδρες διότι ήταν αδύνατον να το κατορθώσει μόνος του. Οι γιατροί όμως δεν μπόρεσαν να της προσφέρουν τίποτε. Τότε η μητέρα της συνέστησε στον σύζυγό της να την οδηγήσει στην Λογγοβάρδα, στον π. Φιλόθεο. Πως όμως να την μεταφέρουν; Την έδεσαν επάνω στο υποζύγιο Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιούν 28

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με…ΖΕΡΒΑΚΟΣ


Οὐδέποτε νά ἀπελπισθῆς. Νά μετανοῆς, ἄν ἁμαρτήσης καί νά ζητῆς τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ λέγοντας τήν σύντομη προσευχή·
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με…
http://theomitoros.blogspot.gr

Share Button
Ιούν 28

ΕΓΙΝΑΜΕΝ & ΛΑΟΣ & ΚΛΗΡΟΣ -ΣΚΟΤΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ

….. Διά τας πολλάς ημών αμαρτίας κινδυνεύουν να ερημώσουν όλα τα Πατριαρχεία, Κωνσταντινουπόλεως, Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας (Σημείωσις επιμελητού. η επιστολή εγράφη το 1962). Αλλά διά ποίαν αιτίαν; Η αιτία είναι η αμαρτία. Εγίναμεν και λαός και κλήρος σκότος. Όταν δε το φως γίνει σκότος, το σκότος πόσον ; ………….. Ζητώ ως ο Διογένης με τον φανόν της πίστεως άνθρωπον, αλλ΄ όμως δεν ευρίσκω. Διατί ;διότι πάντες εξέκλιναν και εξαχρειώθησαν, και διότι η παρούσα γενεά, ως γενεά αμαρτωλός, διεστραμμένη και πονηρά, γεννά τέκνα αμαρτωλά και πονηρά. Ας μη Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιούν 28

Ἄς ἀναλάβουν οἱ ἀρχιερεῖς ἀνδρεῖο φρόνημα.Μακαριστοῦ γέροντος π. Φιλοθέου Ζερβάκου

Όλα τα μεγάλα κακά από μικρά έχουν την αιτία τους. Εκείνος που με ευκολία νικήθηκε από τα μικρά, με ευχέρεια θα νικηθεί και από τα μεγάλα. Πολλές φορές από μια μικρή σπίθα άναψε μεγάλη φωτιά, η οποία προξένησε μεγάλες καταστροφές, έκαψε σπίτια και πόλεις, εθανάτωσε ανθρώπους και ζώα. Ας αναλάβουν οι αρχιερείς και ποιμένες της αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας ανδρείο φρόνημακαι ας μιμηθούν τους αληθείς ποιμένας της Εκκλησίας μας, οι οποίοι εκδίωξαν μακριά από την λογική ποίμνη του Χριστού τους κατά καιρούς διαφόρους αιρετικούς και διεφύλαξαν τα Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιούν 28

Ποιμένες πολλοί διέφθειραν τόν ἀμπελῶνά μου, ἐμόλυναν τήν μερίδα μου…» Ἱερεμ. 12 : 1 Ἁγίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου

…Οἱ πλεῖστοι τῶν σημερινῶν ἀρχιερέων ἀδιαφοροῦν διά τό θεῖον θέλημα καθολοκληρίαν. Δέν τούς μέλει περί τῶν προβάτων, ἐκτός ὀλίγων ἐξαιρέσεων. Ἀλλοίμονον! Οἱ διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ Χριστοῦ, ποῦ κατήντησαν!… Ἄς θρηνήσωμεν ἀδελφοί, ἄς κλαύσωμεν ἐκ τῆς καρδίας διά τήν ἀθλίαν κατάστασιν τοῦ ἔθνους καί τῆς Ἐκκλησίας. Ἕνεκεν τῶν πολλῶν ἁμαρτιῶν τῶν ἀνθρώπων, τοιούτους ἄρχοντας δίδει ὁ Θεός. Ἐάν τόν παρακαλέσωμεν θερμῶς, μετά δακρύων καί συντετριμμένης καρδίας, ἴσως εὐσπλαχνισθῆ ἡμᾶς καί τόν λαόν αὐτοῦ, Διαβάστε Περισσότερα [...]