ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΨΑΝΗ)

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΨΑΝΗ)

 
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΨΑΝΗ)
 
Του Παναγιώτη Τελεβάντου
==========
 
Διαβάσαμε, στο ιστολόγιο “Ακτίνες”, από το ιστολόγιο της Ιεράς Μητρόπολης Κυθήρων:
 
“Ἀφορμή γιά τήν σύγκλησι τῆς Κληρικολαϊκῆς μας αὐτῆς Συνελεύσεως ἔδωσε ἡ πρό 35 ἡμερῶν μακαρία κοίμησις καί ἐκδημία πρός Κύριον τοῦ ἀειμνήστου Κυθήριου Ἁγιορείτου Ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Γεωργίου Καψάνη, τοῦ Γρηγοριάτου Γέροντα, κατά τήν πρωΐα τῆς Μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς.
 
Ὁ σπουδαῖος αὐτός καί περιώνυμος Ἁγιορείτης Θεολόγος Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους ἐπί 40 χρόνια, Κυθήριος τήν καταγωγήν, ἐκλέϊσε καί ἐτίμησε, ὄχι μόνο τήν περιάκουστη Ἱερά Μονή τοῦ  Ὁσίου Γρηγορίου καί ὁλόκληρη τήν Ἀθωνική Πολιτεία τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀλλά καί σύμπασα τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, τήν Μία Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία καί τήν ἰδιαίτερή του πατρίδα ἐκ πατρός, τά Κύθηρα.
 
Ἐδράξαμε, λοιπόν, αὐτή τήν πολύτιμη συγκυρία καί εὐκαιρία τῆς πρός τάς αἰωνίους μονάς μεταστάσεως τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Θεολόγου καί συγχρόνου Πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας γιά νά ἐπωφεληθοῦμε πνευματικά, κατά τήν Ἱερή μας αὐτή Σύναξι, ἀπό τήν παρουσίασι τόσον τῆς ἐναρέτου βιοτῆς καί πολιτείας τοῦ Ἁγιορείτου π. Γεωργίου στόν Ἄθωνα, ὅσον καί τῆς Ὀρθοδόξου Δογματικῆς διδασκαλίας καί Ἐκκλησιολογίας, πού ὡς ἐμπνευσμένος Θεολόγος Πανεπιστημιακός διδάσκαλος καί Ἀθωνίτης Πατήρ ἐδίδασκε καί μεταλαμπάδευε στούς μαθητάς καί τά πνευματικά του τέκνα.
 
Αὐτά τά δύο σπουδαῖα καί ἐνδιαφέροντα θέματα τῆς παρούσης Κληρικολαϊκῆς Συνάξεως, πού ἀφοροῦν στό τίμιο πρόσωπο καί τήν Ὀρθόδοξη διδασκαλία τοῦ σεπτοῦ Γέροντος π. Γεωργίου, ἔχουμε τήν ἐξαίρετη τιμή καί εὐλογία νά μᾶς τά διαπραγματευθοῦν, κατά σειράν, ἀφ’ ἑνός μέν ὁ ἐν Ὕδρᾳ Ἁγιορείτης Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Κολλυβαδικῆς Μονῆς Προφήτου Ἠλιού Ἀρχιμ. π. Θεολόγος Γρηγοριάτης, πνευματικό τέκνο τοῦ π. Γεωργίου ἀπό τά ἐφηβικά του χρόνια, καί ἀφ’ ἑτέρου ὁ Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος καί Πνευματικός π. Λουκᾶς Γρηγοριάτης, Θεολόγος – Ἰατρός, ὡσαύτως πνευματικός υἱός καί μαθητής τοῦ Γέροντος.
 
Ἰδιαίτερα χαίρομαι, ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί, διότι δίδεται μία ἀξιοζήλευτη εὐκαιρία τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς Μητροπολιτικῆς Ἐπαρχίας τῶν Κυθήρων καί τῶν Ἀντικυθήρων νά διδαχθῇ καί νά μυηθῇ ἀπό τόν σοφόν κατά Θεόν ἅγιον Κυθήριον Ἁγιορείτην Γέροντα π.Γεώργιο Καψάνη εἰς τά τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, Παραδόσεως καί Ἐκκλησιολογίας θεῖα διδάγματα τῆς σῳζούσης Χριστιανικῆς Ἀληθείας. Ἕνα μῆνα τώρα καί καθ’ ὅλην τήν θερινή περίοδο εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῶν Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων ἀκούονται κάθε Κυριακή καί ἀναρτῶνται στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί τῶν «Κυθηραϊκῶν Νέων» πνευματικές ὁμιλίες τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος π. Γεωργίου θεολογικοῦ, ἐκκλησιολογικοῦ καί ἀντιοικουμενιστικοῦ περιεχομένου.
 
Ὁ ἀοίδιμος Ἡγούμενος π. Γεώργιος Γρηγοριάτης (Καψάνης) ἀντετάχθη σθεναρῶς καί ἔγραψε πάλιν καί πολλάκις μέ τόν ὀτρηρόν καί ὀξύγραφον ἐνίοτε κάλαμόν του κατά τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῶν αἱρέσεων τοῦ Παπισμοῦ, τῶν Ἀντιχαλκηδονίων καί τῶν πολυκατατετμημένων Προτεσταντικῶν παραφυάδων, τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, τῆς Παγκοσμιοποιήσεως καί τῆς Πανθρησκείας. Ἐστηλίτευσε τήν συμπροσευχή μετά τῶν αἱρετικῶν καί ἑτεροθρήσκων καί ἔψεξε μέ θεολογικά ἐπιχειρήματα τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία μετά τῶν ἐκκλησιαστικῶς καί κανονικῶς ἀκοινωνήτων.
 
Τί θά ἔλεγε, φερ᾿ εἰπεῖν, σήμερα ὁ σεπτός Γέρονταςγιά ὅσα ἔλαβαν χώραν εἰς τήν συνέλευσιν τοῦ λεγομένου Π.Σ.Ε. στό Πουσάν τῆς Κορέας, τόν περασμένο Νοέμβριο, μεταξύ Ὀρθοδόξων καί τῶν ποικιλωνύμων ὑπερπεντακοσίων Προτεσταντικῶν αἱρετικῶν ὁμάδων καί παραφυάδων «ἡμῶν κοιμωμένων»;
 
Τί θά ἔλεγε καί πῶς θά αἰσθάνονταν ὁ ἅγιος Ἡγούμενος π. Γεώργιος, πληροφορούμενος τήν συμπροσευχήν καί τό κοινό προσκύνημα τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Πάπα πρό τοῦ Παναγίου Τάφου καί τήν συμπροσευχή τῶν ἰδίων μέ ἑτεροθρήσκους ἡγέτας γιά τήν εἰρήνευσι τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, μέσα στούς κήπους τοῦ Βατικανοῦ, κατά τήν μεγάλη ἡμέρα καί ἑορτή τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς;
 
Τί θά ἐσκέπτετο καί τί θά ἔλεγε ὁ πολυσέβαστος Γέροντας, ὅταν θά ἐμάθαινε ὅτι Μητροπολίτης τῆς νησιωτικῆς Ἑλλάδος παρευρέθη στή «χειροτονία» Παπικοῦ ἐκπροσώπου στίς Κυκλάδες νήσους, προσεφώνησε τόν «χειροτονούμενο» καί τοῦ προσέφερε τιάρα μέ τό ἐπιφώνημα «ἄξιος», κατά μίμησιν προφανῶς τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, ὁ ὁποῖος μέ τό ἴδιο ἐπιφώνημα ἐπέδωκε Ἀρχιερατική Μίτρα σέ Κόπτη «Πατριάρχη»; Ἄξιος τῆς Ἀρχιερωσύνης; ἄξιος τῶν Ἱερῶν Κανόνων; ἄξιος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως; Ὄχι βέβαια.
 
Καί γιά τήν μελετωμένην διά τό 2016 «Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον» τί θά μᾶς ἔλεγε ὁ Κανονολόγος αὐτός Ἁγιορείτης Πατήρ; Ἀσφαλῶς θά ἐτόνιζε ὅτι πρωτίστως πρέπει νά ἀναγνωρίσῃ ὡς Η’ καί Θ’ τάς ἐπί Μεγάλου Φωτίου καί Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ συγκληθείσας Οἰκουμενικάς Συνόδους. Νά κληθοῦν ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι (καί ὄχι ἕνας προκαθωρισμένος ἀριθμός ἀπό κάθε Τοπική Ἐκκλησία), αὐτοεξαιρουμένων τῶν ὑπεργήρων καί ἀσθενῶν Ἐπισκόπων, καί ἡ Σύνοδος νά εἶναι Πανορθόδοξος καί νά ἰσχύῃ τό κανονικόν θέσμιον «ἡ ψῆφος τῶν πλειόνων κρατείτω» καί ὄχι ἡ προσυμφωνημένη ἀπαραίτητη ὁμοφωνία. Νά σεβασθῇ ἀπολύτως καί ἀπαρεγκλίτως τούς δογματικούς ὅρους, τήν διδασκαλίαν καί τούς Ἱερούς Κανόνας τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῶν ὑπ’ αὐτῶν ἀναγνωρισθέντων Τοπικῶν, ὥστε νά ἐφαρμόζεται τό «μή μεταίρειν ὅρια αἰώνια, ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο».
 
Υπάρχουν επίσκοποι που νομίζουν ότι το χρέος τους εξαντλείται στα πολυαρχιερατικά συλλείτουργα και στις δημόσιες σχέσεις με τους άρχοντες του αιώνος τούτου του απατεώνος και με τους εκπρόσωπους του μάταιου πλούτου και της μάταιης δόξας.
 
Υπάρχουν όμως επίσκοποι που αντιλαμβάνονται ότι το χρέος τους ως φρουρών των αληθειών της πίστεως. Συνειδητοποιούν ότι το πρώτο τους καθήκον είναι να θεολογούν και να ομολογούν την πίστη του Χριστού.
 
Ο Σεβ. Κυθήρων Σεραφείμ ουδενός έρχεται δεύτερος σε αυτό το χρέος.

Σεμνός, ταπεινός, ευγενής, εγκρατής των αληθειών της πίστεως, αληθινά ομολογητής επίσκοπος με αφορμή την κοίμηση του π. Γεωργίου (Καψάνη) βρίσκει την αφορμή να κάνει το καλύτερο μνημόσυνο για την ψυχή του με τη διοργάνωση κληρικολαικής συνέλευσης, όχι για να κάνει πολυαρχιερατικές φιέστες, αλλά για να διδάξει τον κλήρο και τον λαό της Μητροπόλεως του τις αλήθειες της πίστεως και να στηλιτεύσει με ήθος και εκκλησιαστικό φρόνημα όσους ασχημονούν σε βάρος της πίστης μας.
Share Button

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *