Η αληθινή νηστεία (Γέροντας Κλεόπας Ηλίε)


-Ἀλλά πῶς πρέπει νά κρατήσουμε τήν ἀληθινή νηστεία, κατά τήν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας;
-Ἡ ἀληθινή νηστεία, ἀδελφέ μου, πρέπει νά τηρήται ὄχι μόνο μέ τό σῶμα, ἀλλά καί μέ τήν ψυχή.
Δηλαδή ὄχι μόνο νά τρώγωμε νηστήσιμα φαγητά, ἀλλά καί νά ἀπέχουμε ἀπό τά πάθη, τούς πειρασμούς καί τίς ἁμαρτίες. Όταν έγκρατευώμεθα ἀπό ήδονικές τροφές, ν’ άγωνιζώμεθα νά καθαρίσουμε ὄχι μόνο τό σῶμα ἀλλά καί τήν ψυχή μέ τήν προσευχή καί τήν μετάνοια. Ή ολοκληρωμένη, ἀληθινή καί τελεία νηστεία εἶναι λοιπόν ὄχι μόνο ή σωματική, ἀλλά καί ἡ ψυχική.
Αὐτά μᾶς διδάσκουν τά τροπάρια πού ψάλλουμε τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή:
«Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν, εὐἄρεστον τῶ Κυρίω». Ή ἀληθινή νηστεία εἶναι ἡ ἀποξένωσις τῆς κακίας, ή χαλιναγώγησις τῆς γλώσσης, ή ἄρνησις τῆς ὀργής, ή ἀπομάκρυνσις τῆς ἐπιθυμίας, τοῦ μίσους, τῆς ἀπάτης, τοῦ ψεύδους καί τῆς ψευδορκίας.
Ὁ δέ ἱερός Χρυσόστομος λέγει: «Νηστεύεις; Δείξε μου μέ τά ἔργα,Πῶς; ἐάν βλέπης πτωχούς, έλέησέ τους, γυμνούς νά τούς ένδύσεις, τόν φίλο σου πού άπέκτησε καλή φήμη, μἤ τόν κατηγορήσεις, είσαι μπροστά σέ μία ὥραία γυναίκα, μἤ τήν έπιθυμήσεις καί ἀπόστρεψε τό πρόσωπο σου». «Οχι μόνο νά νηστεύει τό στόμα καί τό στομάχι, ἀλλά καί τά μάτια, τά αὐτιά, τά πόδια, τά χέρια καί ὅλα τά μέλη τοῦ σώματος σου. Τά χέρια σου νά νηστεύουν μένοντας καθαρά ἀπό τροφές καί λαιμαργίες. Τά πόδια σου νά μή τρέχουν στά θεομίσητα θέατρα καί στούς δρόμους τῆς άμαρτίας. Τό μάτι σου νά μή βλέπει τίς ξένες ὥραιὁτητες, τό στόμα νά νηστεύει ἀπό τίς κατακρίσεις καί τίς ἄλλες ἐπαίσχυντες λέξεις».
(Λόγος πρός ‘Αντιοχεῖς).
από το βιβλίο: «Αντιαιρετικοί διάλογοι» – ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΚΛΕΟΠΑ ΗΛΙΕ (Ἔκδοσις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)

Share Button

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *