ΥΠΑΚΟΉ, ΚΑΘΑΡΌΤΗΤΑ, ΤΑΠΕΙΝΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΌΞΑ ΘΕΟΎ

υπακοή, καθαρότητα, ταπεινότητα και δόξα Θεού

γέροντας Εφραίμ ο κατουνακιώτης
Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης: Ακόμα και τα βατράχια δοξολογούν τον Θεό!Λέει ὁ Γέροντας στὸν ὑποτακτικό: «Ἐξεγερθέντες τοῦ ὕπνου προσπίπτομέν σοι, ἀγαθέ, καὶ τῶν ἀγγέλων τὸν ὕμνον βοῶμέν σοι, δυνατέ·ἅγιος, ἅγιος» κτλ. «Κουά, κουά, κουά, κουὰ» τὰ βατράχια, κοάζουν, πῶς λέγεται, ξεχάσαμε καὶ τὰ ἑλληνικὰ τώρα.- Βρὲ παιδί μου, λέει, πήγαινε στὰ βατράχια καὶ πές τα: Ἄ, νὰ σᾶς πῶ, ὁ Γέροντας λέει, σταματῆστε τώρα γιατὶ θέλουμε νὰ διαβάσουμε ἐμεῖς τὴν ἀκολουθία.- Νά ῾ναι εὐλογημένο, Γέροντα.

Αὐτὸς ἦταν ὑποτακτικός! Βλέπεις; Δὲν εἶπε, «ἔ, Γέροντα, τὰ βατράχια θὰ πάω νὰ πῶ ἐγώ;» Ὄχι ὑπακοή.

– Ἀκοῦστε ἐδῶ, βατράχια, εἶπε ὁ Γέροντας νὰ σταματήσετε τώρα, γιατὶ θέλουμε νὰ διαβάσουμε ἐμεῖς τὴν ἀκολουθία.

Μίλησε τὸ βατράχι ἐκεῖ! Λέει:

– Πὲς τοῦ Γέροντα, τώρα τελειώνουμε κι ἐμεῖς τὴν δοξολογία τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ πᾶμε

κι ἐμεῖς νὰ ξεκουραστοῦμε.Καὶ τὰ βατράχια ὑμνολογοῦν τὸ Θεό! Ὅλη ἡ φύση, νὰ ποῦμε, ὑμνολογεῖ, δοξολογεῖ τὸν Θεό, καὶ κατὰ τὴν καθαρότητά μας ἀκοῦμε κι ἐμεῖς αὐτὴν τὴ μυστικὴ δοξολογία, τὴ μυστική, τὴν ἄφωνο ὑμνολογία ποὺ κάνουνε καὶ οἱ πέτρες ἀκόμη. Αὐτὸ πῶς τὸ λένε, κάτι στίχους ποὺ ἔχει ἡ μεγάλη δοξολογία, δὲν ξέρω πῶς τὰ λένε, γιατὶ ἐγὼ ἔχω χρόνια νὰ πάω πάνω στὴν ἀκολουθία.Μοναχοί: Πῦρ, χάλαζα, χιών, πνεῦμα καταιγίδος…Γέροντας: Πῦρ, χάλαζα, πῦρ καταιγίδος κτλ., ὅλα, τότε ἀρχίζει ἡ μεγάλη δοξολογία. Βλέπετε; Καὶ τὰ ὄρη καὶ τὰ βουνὰ καὶ τὰ δέντρα καὶ ἡ θάλασσα καὶ τὰ ψάρια, ὅλα ὑμνολογοῦν τὸν Θεό. Ἀλλὰ ἐμεῖς, ἐπειδὴ ἔχουμε ἀμαυρώσει, δηλαδή, τὸ νοερὸν τῆς ψυχῆς μας, γι᾿ αὐτὸ λίγο τὸ καταλαμβάνουμε, λίγο. Ὅσο καθαρίζεσαι μέσα σου, τόσο καὶ περισσότερο λαμβάνεις ἕναν φωτισμό, λαμβάνεις μίαν αἴσθηση ὅτι κανένα κτίσμα τοῦ Θεοῦ δὲν μένει ἀργό, ἀλλὰ ὅλα δοξολογοῦν τὸν Θεό. Καὶ ἡ μύγα καὶ τὸ κουνούπι, καὶ τὸ βόδι καὶ τὸ ζῶο, ὅλα δοξολογοῦν τὸν Θεό. Ὅταν καθαριστεῖς μέσα σου, θὰ τὴν δεῖς αὐτὴν τὴ μυστικὴ δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Ὅσο καθαρίζεσαι μέσα σου, θὰ τὸ δεῖς καὶ λές: Ταλαίπωρε ἄνθρωπε, ἐσὺ μόνο δὲν δοξολογεῖς τὸν Θεό. Ὅλα δοξολογοῦν τὸν Θεό!

Το Μ.Σάββατο, αναγινώσκεται ο ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ. Παίδων εν καμίνω… Μεγάλο Σάββατο, μια προετοιμασία προ της Αναστάσεως αλλά μετά την Σταύρωση, μετά την εις Άδου κάθοδον Του Κυρίου.
Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα Κυρίου, τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτεκαὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
ΕὐλογεῖτεἌγγελοι Κυρίουοὐρανοὶ Κυρίουτὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτεκαὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτεὕδατα πάντα τὰ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶνπᾶσαι αἱ Δυνάμεις Κυρίουτὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτεκαὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτεἥλιος καὶ σελήνηἄστρα τοῦ οὐρανοῦτὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτεκαὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτεφῶς καὶ σκότοςνύκτες καὶ ἡμέραιτὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτεκαὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτεπᾶς ὄμβρος καὶ δρόσοςπάντα τὰ πνεύματατὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτεκαὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτεπῦρ καὶ καῦμαψῦχος καὶ καύσωντὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτεκαὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε δρόσοι καὶ νιφετοίπάγοι καὶ ψῦχοςτὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτεκαὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτεπάχναι καὶ χιόνεςἀστραπαὶ καὶ νεφέλαι τὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτεκαὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτεγῆὄρη καὶ βουνοίκαὶ πάντα τὰ φυόμενα ἐν αὐτῇτὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτεκαὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτεπηγαίθάλασσακαὶ ποταμοίκήτηκαὶ πάντα τὰ κινούμενα ἐν τοῖς ὕδασιτὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτεκαὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτεπάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦτὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνητὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτεκαὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτευἱοὶ τῶν ἀνθρώπωνεὐλογείτω Ἰσραὴλ τὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτεκαὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
ΕὐλογεῖτεἹερεῖς Κυρίουδοῦλοι Κυρίουτὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτεκαὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτεπνεύματα καὶ ψυχαὶ Δικαίωνὅσιοι καὶ ταπεινοὶ τῇ καρδίᾳτὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτεκαὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
ΕὐλογεῖτεἈνανίαἈζαρίακαὶ Μισαήλτὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτεκαὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
ΕὐλογεῖτεἈπόστολοιΠροφῆταικαὶ Μάρτυρες Κυρίουτὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτεκαὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογοῦμεν Πατέρα Υἱόνκαὶ ἅγιον Πνεῦμα.
Τὸν Κύριον ὑμνοῦμενκαὶ ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Αἰνοῦμενεὐλογοῦμενκαὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνοῦμενκαὶ δοξολογοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Κι ο διακριτικός γέροντας, ο γέροντας της υπακοής, παρατηρεί: …Ὅταν καθαριστεῖς μέσα σου, θὰ τὴν δεῖς αὐτὴν τὴ μυστικὴ δοξολογία τοῦ Θεοῦ.
Διανοίγεται μπροστά μας ένας δρόμος. Με την ανυπακοή εκπέσαμε του παραδείσου, από τον λογικό παράδεισο (και Λόγο) στο ά-λογον. Συμπαρασύραμε μαζί μας, όλη τη φύση. Κι αν η έξοδος βιώνεται με ανυπακοή, η είσοδος αντίθετα, βιώνεται δι υπακοής.
Δεν ήταν αυτή καθεαυτή η πρόταση προς τα βατράχια και η ‘’ανθρώπινη’’ απάντηση από αυτά, (που φαντάζει εξωπραγματική και δυσπιστεί ο λογικός άνθρωπος) αλλά η ευλογία όλης της πλάσης προς Τον Πλάστη και Δημιουργό. Η ακρόαση της μυστικής φωνής, των μυστικών λόγων, από το και οι λίθοι κεκράξονται, οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, από τα πιο μικρά έως τα πιο μεγάλα και σπουδαία, δια της καθαρότητος, της υπακοής και ταπεινότητος.
Ένα σκέλος μυστικό, παράλληλα του μυστηριακού που προσφέρει ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ η Ορθοδοξία, απεικονισμένα στην Μεταμόρφωση Του Κυρίου, ως οδοδείκτης και της δικής μας μεταμόρφωσης.
Οι παραστάτες της Θείας Μεταμορφώσεως, προφ.Ηλίας και προφ.Μωϋσής και προφ.Ηλίας, ενεργούν κι οι δυο μυστικά με σκοπό την βαθύτερη και ακριβή ερμηνεία των λόγων των Γραφών και την πνευματική γνώση των λόγων της φύσης, ανάλογα.
Είθε ο καλός Θεός να μας δίνει δύναμη και συνειδητότητα, να  υποβοηθά και προικίζει την αδύναμη προαίρεσή μας και χαρίζει την ακρόαση και τήρηση των εντολών. Είθε να μας δίνει τα εφόδια  μυστικά και μυστηριακά, τα μόνα που μας ανάγουν από τη γη στον ουρανό. Από την α-λογία και αναισθησία, δια της Ορθοδοξίας, στην έλλογη από όλη τη κτίση, διάκριση μέσα στο καμίνι του κόσμου τούτου, όπως οι τρεις παίδες, της δόξας Θεού.
Αμήν δι ευχών των αγίων και εξαιρέτως της ουράνιας κλίμακας δι ης κατέβη ο Θεός και της γέφυρας της μετάγουσας εκ της γης προς Ουρανόν, γλυκυτάτης Θεοτόκου!!
Share Button

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *