Δεκ 28

Από τόν Αββά Ισαάκ στόν Ντοστογιέβσκι

  ΑΡΧ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΒΗΡΙΤΗΣ Πάν μέτρον άριστον. Ο άνθρωπος είναι τό μέτρο, ο άγιος άνθρωπος. Κι ο Αββάς Ισαάκ είναι ένα μέτρο γιά τόν άνθρωπο, τή ζωή καί τήν τέχνη καί τή δράσι. Πού βρίσκεται! Πώς ζή! Πώς γράφει! Τί ποίησι, τί φιλοσοφία, τί ψυχολογία κάνει! Πώς δρά, ησυχάζει, κινείται καί ακινητεί! Μπορούμε δι’ αυτού νά κρίνωμε τούς ανθρώπους; Δέν είναι μεγάλος, μέγιστος, μοναδικός; Δέν είναι αδικία ή αυθάδεια νά συγκρίνωμε μέ τέτοια μεγέθη όλους τούς άλλους, εμάς, τούς κοινούς; Θά απαντούσα αδίσταχτα: όχι. Άν ήταν κάποιος πού ανέπτυξε μιά δράσι Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 28

Το ένστικτο της Μετάνοιας

  Του πατρός Στεφάνου Η πορεία της μετάνοιας είναι δύσκολη στο σημερινό κόσμο. Η ψυχολογημένη μας κουλτούρα έχει χάσει και τη γλώσσα αλλά και το ένστικτο της μετάνοιας. Μια σημαντική ερώτηση είναι: Πότε ήταν η τελευταία φορά που υπήρξε τέτοια γλώσσα και τέτοιο ένστικτο; Μια καλή εμβάθυνση στη γλώσσα της μετάνοιας βρίσκεται στην ίδια τη λέξη 'μετάνοια'. Είναι λατινικής προέλευσης που εισήχθηκε στα Αγγλικά από τη γαλλική γλώσσα. Η ρίζα της βρίσκεται στη λατινική λέξη paenetentia, και έχει προ πολλού συνδεθεί με τις έννοιες του εγκλήματος και Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 28

ΠΡΑΞΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ

  Σωτηρίου Ν. Κόλλια Οι ό­ροι πρά­ξις και θε­ω­ρί­α, α­νή­κουν στον θη­σαυ­ρό της αρ­χαί­ας ελ­λη­νι­κής γλώσ­σας. Ο πρώ­τος προ­έρ­χε­ται α­πό το ρή­μα πράτ­τω που ση­μαί­νει κά­νω, ενερ­γώ, ε­νώ ο δεύ­τε­ρος α­πό τις λέ­ξεις θέ­α και ο­ρώ. Με το χρι­στι­α­νι­σμό όμως, α­πέ­κτη­σαν άλ­λες δι­α­στά­σεις, κα­θώς η πρά­ξη α­να­φέ­ρε­ται στην άσκηση σώ­μα­τος και ψυ­χής ε­νώ η θε­ω­ρί­α α­φο­ρά στη θέ­α του ί­διου του Θεού. Προ­κει­μέ­νου να βι­ώ­σει κα­νείς τη θε­ω­ρί­α, προ­ϋ­πό­θε­ση εί­ναι να πε­ρά­σει πρώ­τα α­πό την πρά­ξη. Πρώ­τα Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 28

20 Ιουν 2013Ἐπικίνδυνος ἀπομάκρυνσις ἀπὸ τὴν ὁδὸν τῶν ἁγίων Πατέρων

Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου ΠΟΡΕΙΑ ἐπικίνδυνη καὶ καταστροφικὴ διαγράφεται τὰ τελευταῖα χρόνια σὲ πολλοὺς τομεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀφήσαμε τὴν πεῖρα τῶν ἁγίων πατεράδων μας καὶ πορευόμαστε σὲ ἀτραποὺς σκοτεινές. Ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κατατρώει τὰ σπλάχνα τῆς Ἐκκλησίας μας. Οἱ αἱρέσεις δὲν καταδικάζονται συνοδικῶς καὶ ὅσοι μὲ πόθο καὶ ἀγάπη κοσμικὴ προσεγγίζουν τοὺς αἱρετικοὺς καὶ γίνονται ἕνα μὲ αὐτούς, αὐτοπροσδιορίζονται ὡς ἀληθινοὶ χριστιανοί. Κατηγοροῦν μάλιστα ὅσους τοὺς ἀντιστρατεύονται Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 28

ΑΣΚΗΤΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Share Button