Οκτ 25

Ο Προτεσταντισμός Του Μακαριστού Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου Τι είναι αίρεσις

  Είχαμε αναφερθή την περασμένη φορά εις το θέμα γενικά της αιρέσεως. Αλλά τίθεται το ερώτημα: Τι είναι αίρεσις; Αίρεσις είναι η λογική ερμηνεία του δόγματος∙ δηλαδή είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοήση το μυστήριον του Θεού. Και όταν προσπαθή ο άνθρωπος να το κατανοήση, θέλει να το κατατάξη μέσα εις τα λογικά κατηγορήματα∙ δηλαδή θέλει να λογικοποιήση κάτι που είναι πέρα από την λογική. Στην προσπάθεια του όμως να λογικοποιήση, να κάνη λογικό δηλαδή, εκείνο το οποίον δεν μπαίνει μέσα στα στενά όρια της λογικής, κατ' ανάγκην θα ξεφύγη∙ Διαβάστε Περισσότερα [...]
Οκτ 25

Ο Προφήτης Ηλίας † Π. ΑΘΑΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥΟ Προφήτης Ηλίας στην εποχή του και στα έσχατα

  «Ως εδοξάσθης, Ηλία, εν τοις θαυμασίοις σου. και τις όμοιός σοι καυχάσθαι; ο εγείρας νεκρόν εκ θανάτου και εξ άδου εν λόγω Υψίστου. ο καταγαγών βασιλείς εις απώλειαν και δεδοξασμένους από κλίνης αυτών. ο ακούων εν Σινά ελεγμόν και εν Χωρήβ κρίματα εκδικήσεως. ο χρίων βασιλείς εις ανταπόδομα και προφήτας διαδόχους μετ' αυτόν. ο αναληφθείς εν λαίλαπι πυρός εν άρματι ίππων πυρίνων. ο καταγραφείς εν ελεγμοίς εις καιρούς κοπάσαι οργήν προ θυμού, επιστρέψαι καρδίαν πατρός προς υιόν και καταστήσαι φυλάς Ιακώβ. Μακάριοι οι ιδόντες σε και οι εν αγαπήσει Διαβάστε Περισσότερα [...]
Οκτ 25

Περί πνευματικής αναισθησίας † Π. ΑΘΑΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

    † Π. ΑΘΑΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ Περί πνευματικής αναισθησίας (Απομαγνητοφωνημένη ομιλία) «Αναισθησία εστὶ νενεκρωμένη αίσθησις, εκ χρο­νίας νόσου και αμελείας εις αναισθησίαν καταλήξασα.» (Άγ. Ιωάννης ο Σιναΐτης, Κλίμαξ.) «Οίδα σου τα έργα, ότι όνομα έχεις ότι ζης, και νεκρός ει. γίνου γρηγορών...» (Αποκ. 3,1-2) Σωματικές αισθήσεις, βλάβες και νέκρωσή τους. Εάν κάποτε διαπιστώσουμε ότι μία αίσθησή μας δεν ανταποκρίνεται λειτουργικώς, ανησυχούμε και καταφεύγουμε στον γιατρό. Όταν επί παραδείγματι τα μάτια μας αλλοιώνουν το σχήμα ή το χρώμα Διαβάστε Περισσότερα [...]
Οκτ 25

Γενικά περί αιρέσεων π. Αθανασίου Μυτιληναίου

    Αίρεσις: ο εσωτερικός εχθρός της Εκκλησίας Τρεις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του π. Αθανασίου Μυτιληναίου Ομιλία πρώτη Επειδή στις μέρες μας, αγαπητοί μου, όπως λέγει εκεί ένας ψαλμικός στοίχος, πολλοί «μονιοί άγριοι»1 δηλαδή αγριογούρουνα, λυμαίνονται την χριστοφυτευθείσα άμπελο της Εκκλησίας με τις αιρέσεις τους, καλό θα ήταν αυτές οι τρεις ομιλίες μας να αφιερωθούν εις το μεγάλο αυτό θέμα των αιρετικών, των εχθρών αυτών της Εκκλησίας μας, οι οποίοι εχθροί είναι εσωτερικοί. Διότι εκείνοι οι οποίοι ασκούν διωγμόν εναντίον της Διαβάστε Περισσότερα [...]
Οκτ 25

Αποκάλυψις του Ιωάννου π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

Αποκάλυψις του Ιωάννου Είναι λοιπόν ένα αληθινό αριστούργημα το βιβλίον της Αποκαλύψεως. Έχει ενότητα. έχει συμμετρία. έχει ευρυθμία. έχει δύναμιν λόγου. έχει, παρά την πτωχεία των λέξεων, πλούτο χρωμάτων και τόνων. έχει μία αφάνταστη ποικιλία θεμάτων. έχει μία πλαστικότητα. έχει μια ζωηρότητα και μια παραστατικότητα το βιβλίο αυτό, τόση, που συναρπάζει εκείνον που το διαβάζει. Για κανένα άλλο βιβλίο δεν γράφηκαν τόσα βιβλία. Για κανένα! Ακόμη και για το πιο κλασσικό βιβλίο στην ανθρωπίνη Ιστορία, στην ιστορία της ανθρωπίνης γραμματείας! Κανένα Διαβάστε Περισσότερα [...]