Ιούν 29

Αυτοσχέδιος Ψαλμός Γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη

"Επίσκεψαί μου την ψυχήν και ίασαι τα τραύματα. Άνοιξόν μου τα μάτια της ψυχής, που τα 'κλεισε η αμαρτία, η παρακοή, ο μακρυσμός. Αγάπησον Αυτόν, ότι Αυτός πρώτος ημάς αγάπησεν. Αγάπησον Αυτόν, ότι Αυτός όλος αγάπη εστί. Αγάπησον Αυτόν, ότι Αυτός εν χαρά και αγάπη προσμένει ημάς, πότε αναλύσωμεν εκ της φθοράς και υπάγωμεν προς Αυτόν. Ακολουθήσωμεν Αυτόν αίροντες τον Σταυρό. Ακολουθήσωμεν Αυτόν και ευρήσωμεν την χαράν. Ο Θεός αγάπη εστί, ειρήνη και χαρά. Αγαπήσατε τον Θεόν και δότε δόξαν τω ονόματι Αυτού. Μηδέν προτιμήσατε της αγάπης Αυτού. Πάντα Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιούν 28

Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος: «Ὁ μοναδικός ἰατρός τῆς ψυχῆς μας εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, χθές καί σήμερον ὁ αὐτός εἰς τούς αἰώνας»

… Η παράλυσις του σώματος εξασθενεί τας σωματικάς δυνάμεις και τας καθιστά ακινήτους προς εργασίαν σωματικήν, και η παράλυσις της ψυχής καθιστά τας πνευματικάς και ψυχικάς δυνάμεις ακινήτους προς εργασίαν πνευματικήν. Και την μεν παράλυσιν τους σώματος ευκόλως οι άνθρωποι την αισθάνονται, ενώ την ψυχικήν ελάχιστοι την εννοούν. Όταν εις τις πνευματικές εργασίες είναι κανείς ακίνητος και αναίσθητος, όταν η ψυχή του δεν αγαπά τον Θεόν, δεν αισθάνεται έφεσιν ολόψυχον, όταν δεν αγαπά τον πλησίον, όταν βλέπει πάσχοντα πτωχόν, πεινώντα, διψώντα, Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιούν 28

Ἡ ὑπερκόσμια εὐωδία τῶν λειψάνων τοῦ Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου (Μνήμη 8 Μαΐου)

Ο κ. Αλέξ. Καράμπελας από την Αλεξανδρούπολη ευλαβείται πολύ τον Άγιο Φιλόθεο και αυτή του η ευλάβεια τον οδήγησε να ζητήσει και να λάβει άγιο λείψανό Του. Έτσι τον αισθάνεται ακόμα περισσότερο προστάτη και φύλακα της οικογένειάς του και θεία ευλογία στο σπίτι του. Όταν εόρταζαν οι Άγιοι Πέντε Μάρτυρες της Σαμοθράκης, καθώς και ο κ. Καράμπελας διακονεί πολλές φορές στο Ιερό του Ιερού Ναού της Αγίας Κυριακής Αλεξανδρουπόλεως, εκείνη την ημέρα πήγε το άγιο λείψανο του Αγίου Φιλοθέου στο Ιερό του Ναού και το τοποθέτησε στην Αγία Τράπεζα. Όταν Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιούν 28

Τό θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτός πού φωτίζει χωρίς νά καίει (Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος)

    ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΠΟΥ ΦΩΤΙΖΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΙΕΙ (Γέρων Φιλόθεος Ζερβᾶκος) ΜΑΡΤΥΡΙΑ Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου Διά το Άγιον Φως Εν τη Ιερά Μονή Λογγοβάρδας τη 24-5-1954 …Εγώ όμως δεν εταράχθην διότι γνωρίζω ότι υπάρχει άρχων του σκότους, μισόκαλος και φθονερός διάβολος όστις μισεί και διαβάλει τα καλά, λαλεί το ψεύδος, πλανά τους απροσέκτους και ανοήτους ανθρώπους και τους πείθει να καταφρονούν τας εντολάς του Θεού, να απιστούν, να λαλούν και αυτοί το ψεύδος, να μισούν τους αδελφούς των, να τους διαβάλλουν, να κατηγορούν, να συκοφαντούν. Διαβάστε Περισσότερα [...]