Ιαν 12

Περί ενώσεως των Εκκλησιών Π. ΖΕΡΒΑΚΟΣ Ορθοδοξία και αίρεση

  Αγαπητέ κ. Morello Έλαβον την επιστολήν σας και μετά προσοχής την ανέγνωσα. Μας γράφετε να μην εμποδίζωμεν την ένωσιν με τον Τοποτηρητήν του θρόνου του Πρωτοκορυφαίου Πέτρου, Παύλον τον ΣΤ΄, διότι θα μετανοήσωμεν αιωνίως. Σας απαντώμεν, δεν λέγετε την αλήθειαν. Ημείς θέλομεν την ένωσιν και ευχόμεθα διαρκώς υπέρ της των πάντων ενώσεως. Υμείς, οι Παπικοί, εμποδίζετε αυτήν ουσιαστικώς. Και εάν δεν μετανοήσετε ενταύθα, εις την πρόσκαιρον ζωήν, θα μετανοήσετε εις τον Άδην, ένθα ουκ έστι μετάνοια! Ημείς, οι Ορθόδοξοι Έλληνες, θέλομεν την ένωσιν Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 12

Γιὰ τὴν μετάνοια Π. ΖΕΡΒΑΚΟΣ

  Ἡ μετάνοια, τὸ μυστήριον τῆς μετανοίας εἶναι σωτήριον, εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ 7 μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας ἀλλὰ τὸ δεύτερον μετὰ τὸ Ἅγιον Βάπτισμα. Τὸ ἅγιον Βάπτισμα ἔχει τὴν χάριν εἰς τοὺς βαπτιζομένους εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νὰ δίδῃ ἄφεσιν εἰς τὴν προπατορικὴν ἁμαρτίαν τὴν ὁποίαν ὡς κληρονομίαν ἔλαβον ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἐγεννήθησαν ἀπὸ τὸν Ἀδὰμ καὶ ἔπειτα. Βαπτιζόμενοι ὅμως εἰς τὸ μυστήριον τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐξαλείφονται αἱ ἁμαρτίαι των, καθὼς καὶ ὅσας ἁμαρτίας ἔχουν Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 12

ΓΑΜΟΣ – ΑΓΑΜΙΑ Ἔγγαμος ἤ ἄγαμος; ΖΕΡΒΑΚΟΣ

  Ὁ Δημιουργὸς καὶ Ποιητὴς τῆς κτίσης ἐποίησε καὶ εὐλόγησε καὶ τοὺς ἐγγάμους καὶ τοὺς ἀγάμους. Ἀσυγκρίτως ἀνώτερη τοῦ γάμου εἶναι ἡ παρθενία, ἀλλὰ καὶ ὁ γάμος εἶναι μυστήριο εὐλογημένο ἀπὸ τὸ Θεό. Ὁ Θεὸς ἄφησε τοὺς ἀνθρώπους ἐλεύθερους καὶ τοὺς ἔδωσε λογική, σύνεση καὶ διάκριση νὰ διαλέξουν μόνοι τοὺς τί θὰ κάμουν, ἀφοῦ προηγουμένως τὸ καλοσκεφθοῦν, ἀφοῦ ζυγίσουν τὶς δυνάμεις τους καὶ ἀφοῦ παρατηρήσουν, ὕστερα ἀπὸ πολύ θερμὴ προσευχή, ποῦ κλίνει περισσότερο ἡ καρδιά τους. Πρέπει δηλ. νὰ παρακαλέσουν τὸ Θεό, Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 12

Τί ἔλεγε ὁ Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος γιά τούς κομμουνιστές

Ο Γέροντας μεταξύ τῶν ἐχθρῶν καί πολεμίων τοῦ Χριστιανισμοῦ ἔβλεπε τόν Κομμουνισμό καί συχνά ἀναφερόταν στούς διωγμούς, πού ὑφίσταντο οἱ Χριστιανοί, ἐκεῖ ὅπου εἶχαν ἐπικρατήσει τά κομμουνιστικά καθεστῶτα, ἀλλά καί προέλεγε ὅτι σύντομα θά ἐκριζωθοῦν, ὅπως καί ἔγινε: Ο Γέροντας Φιλόθεος σε νεαρή ηλικία. «Οἱ μπολσεβίκοι τῆς Ρωσίας καί οἱ ἐρυθροί τῆς Ἱσπανίας, διότι στεροῦνται τῶν ὅπλων τῆς ἀγάπης, τῆς πίστεως καί τῆς ἐλπίδος, κατέστησαν ἀθλίας καί δυστυχεῖς τάς πατρίδας των. Ἐβεβήλωσαν καί ἐμόλυναν τούς ἱερούς ναούς καί Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 12

Τί ἔλεγε ὁ Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος γιά τούς κομμουνιστές

  Ο Γέροντας μεταξύ τῶν ἐχθρῶν καί πολεμίων τοῦ Χριστιανισμοῦ ἔβλεπε τόν Κομμουνισμό καί συχνά ἀναφερόταν στούς διωγμούς, πού ὑφίσταντο οἱ Χριστιανοί, ἐκεῖ ὅπου εἶχαν ἐπικρατήσει τά κομμουνιστικά καθεστῶτα, ἀλλά καί προέλεγε ὅτι σύντομα θά ἐκριζωθοῦν, ὅπως καί ἔγινε: Ο Γέροντας Φιλόθεος σε νεαρή ηλικία. «Οἱ μπολσεβίκοι τῆς Ρωσίας καί οἱ ἐρυθροί τῆς Ἱσπανίας, διότι στεροῦνται τῶν ὅπλων τῆς ἀγάπης, τῆς πίστεως καί τῆς ἐλπίδος, κατέστησαν ἀθλίας καί δυστυχεῖς τάς πατρίδας των. Ἐβεβήλωσαν καί ἐμόλυναν τούς ἱερούς ναούς Διαβάστε Περισσότερα [...]