Φθιώτιδος: «Ο χρόνος τρέχει αθέατα κατά την τάξιν της Δημιουργίας»

Χαιρετίζω μέ πατρική ἀγάπη τούς Ἄρχοντας τοῦ τόπου μας, τόν Κλῆρο καί τόν Λαό τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἐκ βάθους ψυχῆς εὔχομαι εἰς ὅλους τό ἀνατεῖλαν ἔτος νά εἶναι χρόνος εὐτυχίας, ὑγιείας, εἰρήνης καί προόδου κατά κόσμον καί κατά Θεόν.
Οἱ εὐχές, πού αὐτές τίς ἡμέρες διατυπώνονται, δέν ἀναιροῦν τήν πραγματικότητα, ἡ ὁποία δυστυχῶς δέν εἶναι καλή καί προοιωνίζει πράγματα λυπηρά γιά ὅλο τόν κόσμο. Ἀπό τούς ἀναλυτές καί μελετητές τῆς παγκόσμιας ψυχολογίας ἔχει χαρακτηρισθεῖ τό ἔτος 2018, ὡς ἔτος τρόμου.
Ἤδη τά ὅσα συνέβησαν κατά τό λῆξαν ἔτος προοιωνίζουν συμφορές γιά τό ἀρξάμενο. Οἱ ἐθνικιστικές ἐξάρσεις, τά κύματα τῶν μεταναστῶν, οἱ πολύνεκρες τρομοκρατικές ἐνέργειες ἐξτρεμιστικῶν στοιχείων, ἡ ἀνεργία καί ἡ φτώχεια, ἡ διατάραξη τῶν φυσικῶν, πνευματικῶν καί ἰδεολογικῶν ἰσορροπιῶν, οἱ φυσικές καταστροφές καί ἄλλα πολλά προβλήματα τοπικῆς καί παγκοσμίου ἐμβέλειας ἔχουν ἁπλώσει στίς ψυχές μας ἕνα πέπλο τρόμου καί ἀβεβαιότητος.
Ἐνῶ, ὅμως, ὅλοι οἱ ἄλλοι παράγοντες μᾶς βυθίζουν σέ προβληματισμό καί κλονίζουν ἀπειλητικά τήν αὐτοπεποίθησή μας, ἡ Ἐκκλησία μας μέ τήν ἐλπίδα, πού φέρνει στή ζωή ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς καί μέ τήν ἀνακαινιστική Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔρχεται νά μᾶς βγάλει ἀπό τήν ἀχλύ τῆς μελαγχολίας καί νά μᾶς πεῖ, ὅτι ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου ἠμπορεῖ νά ἀνατρέψει σχέδια καί «βουλάς ἐθνῶν», ἀκόμα καί τούς νόμους τῆς φύσεως νά ἀναστείλει, προκειμένου νά σώσει τόν ἄνθρωπο.
Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος γράφων στούς Κορινθίους τονίζει τήν ἀξία τῆς ἐλπίδος καί σοφίας τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων: «Σοφίαν λαλοῦμεν οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου, οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου … ἀλλὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ» (Α΄ Κορ. 2,6-7).
Ἔχει ὁ Θεός τό σχέδιό Του. Ἐμεῖς θά πρέπει νά Τόν ἐμπιστευόμαστε καί νά Τόν παρακαλοῦμε διαφυλάττοντες συγχρόνως τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος καί τόν σύνδεσμο τῆς εἰρήνης.
Ὁ χρόνος τρέχει ἀθέατα κατά τήν τάξιν τῆς Δημιουργίας. Εἰς τά λυπηρά ἄς δείχνουμε ὑπομονή καί ἄς ἐργαζώμεθα τά ἔργα τῆς ἀγάπης. Οἱ μέρες μας νά μή παλαιώνονται ἄκαιρα χωρίς ἀλήθεια, χωρίς ἀγάπη, χωρίς πρόοδο.
Ὅσος φόβος καί τρόμος ἄν ἐπιπέσει στήν κτίση, ἐμεῖς ἄς μένουμε προσηλωμένοι στή δύναμη τοῦ Σταυροῦ καί στό φῶς τῆς Ἀναστάσεως, ὅπως τότε οἱ Ἀπόστολοι στήν Ἱερουσαλήμ.
Ἄς μεταποιήσωμε τό αἴσθημα τοῦ τρόμου σέ δύναμη προσευχῆς καί ἄς καλέσωμε τόν Χριστό ὑπερασπιστή τῆς ζωῆς μας καί τοῦ κόσμου.
Ἔτσι καί τό νέο ἔτος 2018 θά εἶναι ἀναμφιβόλως ἔτος δυνάμεως, χαρᾶς καί προόδου.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Share Button