Κυθήρων Σεραφείμ: Έρχεται σχίσμα στην Ορθοδοξία και «εμφύλιος πόλεμος» στην Ουκρανία – Ζητά έκτακτη σύγκληση Ιεραρχίας

Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε,
Εὐσεβάστως καί ἐν βαθείᾳ συνοχῇ καρδίας προάγομαι, ἐν ὄψει τῶν σοβαροτάτων καί λίαν κρισίμων ἐξελίξεων εἰς τάς ἤδη τεταμένας σχέσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ Πατριαρχείου Ρωσίας, νά παρακαλέσω ἐκ βαθέων διά τά ἀκόλουθα:
1.Ἡ Διαρκής ἡμῶν Ἱερά Σύνοδος, κατά τήν δευτέραν Συνεδρίαν Αὐτῆς τοῦ τρέχοντος μηνός Ὀκτωβρίου (9-10-2018), ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως (ἑνός ἁγίου Ἀδελφοῦ ἐπιφυλαχθέντος διά τήν ἄμεσον ἐκτέλεσιν τῆς Ἀποφάσεως), ὅπως ἡ ἡμετέρα Ἑλλαδική Ἐκκλησία, ἀπευθυνομένη διακριτικῶς πρός ἁπάσας τάς κατά τόπους Αὐτοκεφάλους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, ἐκφράσῃ τήν μεγάλην ἀγωνίαν καί ἀνησυχίαν της διά τό φλέγον Οὐκρανικόν ζήτημα καί νά δηλώσῃ ὅτι προσεύχεται ἐκτενῶς ὑπέρ εἰρηνεύσεως καί καταστάσεως τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου. Μέχρι στιγμῆς δέν ἀπελύθη τό σωτήριο αὐτό εἰρηνικό μήνυμα, καθόσον γνωρίζω, παρά τό κατεπεῖγον τοῦ θέματος.

Ἐν τῷ μεταξύ μᾶς προλαμβάνουν αἱ ἀμφοτέρωθεν ἐξελίξεις. Ἡ Πατριαρχική Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως ἀποκατέστησε ἤδη τόν σχισματικόν, καθῃρημένον καί ἀναθεματισμένον τ.Μητροπολίτην Κιέβου Φιλάρετον, ἄνευ ἀποφάσεως Συνοδικοῦ τινός Δικαστηρίου. Ἡ Πατριαρχική Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, ἐξ ἄλλου, συγκαλεῖται ἐπειγόντως διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς Ἀποφάσεως τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως, καί
Ἐπειδή ἐπαπειλεῖται ἔκκρηξις «ἐμφυλίου πολέμου» εἰς τήν Οὐκρανίαν καί ἀπηνής διωγμός τῆς Κανονικῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, ἀφ΄ἑνός, καί ἀφ΄ἑτέρου μέγα καί ἀθεράπευτον σχίσμα μεταξύ ἑλληνοφώνων καί σλαβοφώνων Ἐκκλησιῶν ,καί ἐπειδή ἡ Ὀρθόδοξος τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία δέν πρέπει ἐπ΄οὐδενί λόγῳ νά καταστῇ ἐργαλεῖον ἱκανοποιήσεως τῶν βλέψεων καί τῶν ὀρέξεων τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, ἐπί ἀνυπολόγιστῳ πνευματικῇ ζημίᾳ Αὐτῆς, ποιοῦμαι θερμοτάτην ἔκκλησιν ὑπέρ τῆς ἀμέσου συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τήν ἱεροκανονικήν ἀντιμετώπισιν τῆς ἐκραγείσης δεινῆς ἐκκλησιαστικῆς κρίσεως, διότι ὁλόκληρος ὁ Ὀρθόδοξος κόσμος ἔχει ἐστραμμένα τά βλέμματά του εἰς τήν Ἁγιωτάτην ἡμῶν Αὐτοκέφαλον Ἑλλαδικήν Ἐκκλησίαν, ἀφοῦ ἐδῶ ἀναπνέει ἡ Ὀρθοδοξία καί ὁ Ἑλληνισμός. «Οἱ καιροί οὐ μενετοί».

Ὁ ΜΗΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Share Button

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *