Γέρων Φιλόθεος προς νέο ΠνευματικόΣυμβουλαί του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου εις νέον πνευματικόν


Συμβουλαί του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου εις νέον πνευματικόν
Εν Πάρω τη 5/2/1976
…Εφ’ όσον δεν υπάρχει πνευματικός, π. Παύλε, και ο Σεβασμιότατος σε προτείνη, να δεχθής. Να εφοδιασθής με τα αναγκαία βιβλία πού γράφουν διά την εξομολόγησιν, το Εξομολογητάριον του Αγίου Νικόδημου, το Πηδάλιον και άλλα βιβλία τα όποια θα τα έχης ως ο­δηγούς….
Το έργον του Πνευματικού είναι βαρύ, αλλ’ εάν το δεχθής προθύμως, διά να ωφελήσης ψυχάς, να προσεύ­χεσαι και παρακαλής τόν Θεόν νά σου κάμη ελαφρόν το έργον αυτό. Να μη παύσης δε να ζητής οδηγίας από τον Σεβασμιώτατον και από άλλους έμπειρους, συνετούς, διακρητικούς, ενάρετους πνευματικούς οδηγίας και σύμ­βουλος. Ιδιαιτέρως να παρακαλής τον Θεόν να σου δώση πίστιν, ταπείνωσιν και αγάπην, και όταν απόκτησης τας τρεις αυτάς αρετάς θα σε οδηγήσουν εις το τι πρέπει να κάμης δια να σώσης σεαυτόν και τα πνευματικά σου τέκνα….
Μετά πατρικής αγάπης και ευχών Άρχιμ. Φιλόθεος
Περιοδικό: Ο Όσιος Φιλόθεος της Πάρου
Τεύχος 31 Ιανουάριος – Απρίλιος 2011
Εκδόσεις “Ορθόδοξος Κυψέλη”

Share Button