Αυγ 20

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τοῦ Φω­τί­ου Κα­τσά­ρου, θε­ο­λό­γου

Ἡ Ἁ­γί­α καὶ Με­γά­λη Τεσ­σα­ρα­κο­στή, ἀ­πο­τε­λεῖ ἕ­να « πνευ­μα­τι­κὸ τα­ξί­δι» ποὺ προ­ο­ρι­σμὸς του εἶ­ναι τὸ Πά­σχα. Ἡ λει­τουρ­γι­κὴ αὐ­τὴ πε­ρί­ο­δος ἀ­πο­τε­λεῖ τὴν κο­ρύ­φω­ση καὶ τὴν ἔν­τα­ση τῆς προ­ε­τοι­μα­σί­ας τῶν πι­στῶν μέ­σα ἀ­πὸ τὴν ἐμ­πει­ρί­α τῆς ἄ­σκη­σης  καὶ τὴν καλ­λι­έρ­γει­α τῆς πνευ­μα­τι­κῆς ζω­ῆς.    Στὴν Ὀρ­θό­δο­ξη Ἐκ­κλη­σί­α ἡ πνευ­μα­τι­κό­τη­τα δὲν εἶ­ναι κά­τι ἀ­φη­ρη­μέ­νο οὔ­τε κά­τι ποὺ συν­δέ­ε­ται μὲ τὴ λο­γι­κή, τὸ συ­ναί­σθη­μα, τὴν αἰ­σθη­τι­κή, ἀλ­λὰ ἡ Διαβάστε Περισσότερα [...]
Αυγ 20

Ἀπό τό βιβλίο: «ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ, Τόμος γ΄

Νά ἐπιμένεις στήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, γιά νά καταπιεῖ ἡ καρδιά τόν Κύριο καί ὁ Κύριος τήν καρδιά, καί νά γίνουν τά δύο ἕνα Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέει: «Σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί, μήν παραβεῖτε καί μήν καταφρονήσετε ποτέ τόν κανόνα τῆς προσευχῆς… Ὁ μοναχός ὀφείλει, εἴτε τρώει εἴτε πίνει εἴτε κάθεται εἴτε ἐκτελεῖ διακόνημα εἴτε βαδίζει στόν δρόμο εἴτε κάνει ὁτιδήποτε ἄλλο, νά κράζει ἀκατάπαυστα τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με»…  Ἔτσι, τό ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, καταβαίνοντας Διαβάστε Περισσότερα [...]
Αυγ 20

Η παρουσία του Χριστού με την συνεχή Θεία Κοινωνία

«Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε..» Ένας άλλος γλυκύς και ειρηνικός τρόπος κάθαρσης του νού είναι  η συνεχής Θεία Κοινωνία. Είναι αυτό που λέγει έναν τροπάριο της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως. «Θεού το Σώμα και θεοί με και τρέφει, Θεοί το πνεύμα τον δε νούν τρέφει ξένως»Αυτός ο λόγος, «τρέφει ξένως», σημαίνει πως το Σώμα και το Αίμα του Χριστού που κοινωνούμε είναι η τροφή που καθαρίζει τους ακάθαρτους λογισμούς και αλλοιώνει αγαθώς τα φρονήματα προς ευσέβειαν. Ο λόγος αυτός μας λέγει ότι η μετοχή στα Άγια Μυστήρια φέρει Διαβάστε Περισσότερα [...]
Αυγ 20

Νικηφόρος ὁ Μονάζων: Λόγος γιά τή νήψη καί τή φύλαξη τῆς καρδιᾶς

Όσοι επιθυμείτε σφοδρά ν' αξιωθείτε τη μεγαλόπρεπη θεϊκή φωτοφάνεια του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού· όσοι θέλετε να δεχθείτε με αίσθηση μέσα στην καρδιά σας το υπερουράνιο πυρ· όσοι σπεύδετε να επιτύχετε τη συμφιλίωση σας με το Θεό, να τη ζήσετε και να την αισθανθείτε· όσοι απορρίψατε όλα τα πράγματα του κόσμου, για να βρείτε και να αποκτήσετε το θησαυρό που είναι κρυμμένος στον αγρό των καρδιών σας· όσοι θέλετε ν' ανάψουν ολόλαμπρες οι λαμπάδες των ψυχών σας από αυτόν τον κόσμο κι έτσι απαρνηθήκατε όλα τα παρόντα· όσοι θέλετε να γνωρίσετε Διαβάστε Περισσότερα [...]
Αυγ 20

«Ἐκεῖνος πού ἐγνώρισε τήν ἀσθένειαν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, αὐτός ἐδοκίμασε τήν θείαν δύναμιν»

  Ἐκεῖνος πού ἐγνώρισε τήν ἀσθένειαν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, αὐτός ἐδοκίμασε τήν θείαν δύναμιν. Καί ἐπειδή ἄλλα ἔχει κατορθώσει καί ἄλλα ἐπιδιώκει νά κατορθώσῃ μέ τήν θείαν δύναμιν, δέν ἐξευτελίζει ποτέ κανένα ἄνθρωπον. Διότι γνωρίζει ὅτι ὅπως ἐβοήθησε ὁ Θεός τόν ἴδιον καί τόν ἐλευθέρωσε ἀπό πολλά καί φοβερά πάθη, ἔτσι εἶναι εἰς θέσιν νά βοηθήσῃ καί ὅλους, ὅταν θέλῃ καί μάλιστα ἐκείνους πού ἀγωνίζονται δι᾿ Αὐτόν· ἄν καί γιά λόγους πού μόνος Ἐκεῖνος ἐγνωρίζει, δέ τούς ἐλευθερώνει ὅλους μαζί ἀπό τά πάθη, ἀλλά ξεχωριστά, Διαβάστε Περισσότερα [...]