Οκτ 29

«Ἀπὸ τὸ καθ᾿ ἡμέραν στὸ καθ᾿ ὁμοίωσιν», ἐκδ. Ἐν πλῷ

  Ἡ περίοδος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶναι ἡ κατ᾿ ἐξοχὴν περίοδος τῶν πνευματικῶν ἀγώνων καὶ τῆς πνευματικῆς καρποφορίας. Ὅλοι οἱ χριστιανοί, ὅλοι οἱ πιστοί, ὅλα τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, καθένας ποὺ θέλει νὰ ζεῖ θεϊκὰ αὐτὴ τὴν περίοδο, ὕστερα ἀπὸ τὸ γενικευμένο χαλάρωμα ὅλης μας τῆς ζωῆς, στὸ ὁποῖο βέβαια συνηγορεῖ καὶ ἡ πεπτωκυΐα φύση μας, βάζουμε τὰ δυνατά μας, συγκεντρώνουμε τὶς δυνάμεις μας καὶ ξεκινοῦμε μία ἀγωνιστικὴ πορεία ἑπτὰ ἑβδομάδων. Πενήντα μέρες δὲν εἶναι καὶ τόσο πολλές· εἶναι ὅμως ἀρκετὲς καὶ Διαβάστε Περισσότερα [...]
Οκτ 29

Νικολάου, Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς «Ἀπὸ τὸ καθ᾿ ἡμέραν στὸ καθ᾿ ὁμοίωσιν» (ἀπόσπασμα)

[...] Ἡ ἀρετὴ τῆς ὑπομονῆς, ποὺ πολλὲς φορὲς τὴν ἐπικαλούμαστε κυρίως γιὰ τοὺς ἄλλους, εἶναι πολὺ ἀναγκαία σε μᾶς καὶ ἐξίσου δύσκολη στὸν ἀγῶνα της. Ὑπομονὴ δὲν εἶναι ἡ ἐξ ἀνάγκης ἀποδοχὴ τῶν γεγονότων, ἐπειδὴ δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε διαφορετικά. Οὔτε πάλι ἡ ἀγχώδης, κατὰ κάποιο τρόπο, ἀναμονὴ μιᾶς ἀπολύτρωσης ἀπὸ τὴ δοκιμασία ποὺ ἐνδεχομένως περνοῦμε. Ἀλλὰ ὑπομονὴ εἶναι ἡ μυστικὴ προσδοκία τῆς ἀποκάλυψης τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας, τῆς φανέρωσής Του σὲ χώρους, χρόνους καὶ συνθῆκες ποὺ δὲν συνηγορεῖ ἡ λογικὴ καὶ Διαβάστε Περισσότερα [...]
Οκτ 29

π. Νικόλαος Χατζηνικολάου Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς

    ταπεινόν φρόνημα δεικνύμενος Νικολάου, τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς, ἡμῶν δέ, πατρὸς καὶ ἱεράρχου, πολλὰ τὰ ἔτη.Ἐλάχιστον ἀφιέρωμα στὴν ἱερατική, λειτουργική τε καὶ ποιμαντική, ἐπιστημονική, ἐρευνητική τε καὶ διδακτική, μείζονα προσφορά του. Γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ὁ σεβασμὸς στὴ δημιουργία εἶναι σεβασμὸς στὸ ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ· ἡ ἐπικοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν κτίση ὡς κατασκεύασμα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀτραπὸς θεογνωσίας· Διαβάστε Περισσότερα [...]